Ensiapuvalmius työpaikoilla

Ensiapuvalmius työpaikoilla tarkoittaa työpaikan valmiutta antaa ensiapua tapaturman tai sairastapauksen sattuessa. Työnantajan velvollisuus on huolehtia ensiapuvalmiudesta työpaikoilla.

Ensiapuvalmius työpaikoilla tarkoittaa käytännössä sitä, että työpaikan henkilöstöllä on riittävästi ensiaputaitoisia työntekijöitä, ensiapuun tarkoitettuja varusteita ja henkilöstöllä on toimintamallit tapaturma- ja sairaustapauksissa. Toimintasuunnitelmassa tulee huomioida myös muut työpaikalla vierailevat, joista yritys on vastuussa.

Työterveyshuollon asiantuntija ensiapuvalmiuden kartoittamisessa

Työterveyshuolto toimii asiantuntijana työpaikan ensiapuvalmiuden suunnittelussa ja järjestämisessä. Työterveyshuolto arvioi ensiapuvalmiutta työterveyshuollon työpaikkaselvityksen avulla. 

Työterveyshuolto arvioi yhdessä työsuojelun kanssa työpaikalla tarvittavasta ensiapuvalmiudesta. Tarvittaessa suunnitteluun osallistuu myös pelastustoimi ja väestönsuojelu. 

Työterveyshuollon ammattihenkilö laatii työpaikkaselvityksen, jonka perusteella kirjataan toimintasuunnitelmaan esille tulleet tarvittavat toimenpiteet ensiapuvalmiuden järjestämisessä. Toimintasuunnitelmaan merkitään myös henkilöt, jotka vastaavat ensiaputarvikkeista ja koulutettujen rekisteristä.

Laki ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikoilla

Ensiapuvalmiuden järjestäminen työpaikoilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus

Velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä ja työnantajia Suomessa. 

Kaikkia työpaikkoja koskevat huomiot ensiapuvalmiuden järjestämisestä:

 • Työpaikalla tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutettuja työntekijöitä.
 • Työntekijän tulee olla ohjeistettu toimimaan ensiavun järjestämisestä, jos työpaikalla sattuu tapaturma tai sairastuminen.
 • Työpaikalla tulee olla saatavilla riittävästi ensiapuvälineitä.
 • Työpaikalla tulee olla tai järjestää ensiapuun sopiva tila

Lait ja asetukset, joissa ensiapuvalmiutta työpaikoilla säädetään:

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

 • 12 § työterveyshuollon sisältö

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013)

 • 11 § ensiapuvalmius

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 46 § ensiapu

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

 • 8 § ensiaputilat

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

 • 74 § ensiapu ja pelastusvälineet

Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta (749/2001)

 • 13 § ensiapu

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)

 • 9 § erityiset ennalta ehkäisevät ja suojelu- toimenpiteet
 • 10 § kemiallisten tekijöiden fysikaalisten ominaisuuksien aiheuttamat vaarat
 • 11 § onnettomuudet sekä vaara- ja hätätilanteet

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)

 • 23 § pelastautumisen järjestäminen

Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta (633/2004)

 • 22 § pelastusvälineet
 • Työntekijöiden ensiapukoulutus

Työpaikalla tulee olla ensiaputaitoinen nimetty työntekijä tai useampi työntekijä, joiden koulutuksesta työnantajan on huolehdittava. 

Ensiaputaitoisten henkilöiden määrä riippuu työpaikan henkilöstön koosta. Minimivaatimuksena pidetään vähintään 5 % osuutta henkilöstöstä. 

Riittävä koulutus riippuu siitä, mihin riskiluokitukseen työpaikan ala kuuluu. Vähäisen vaaran riskiluokkaan riittää usein SPR:n hätäensiapukoulutus ja ilmeisen sekä erityisen vaaran riskiluokkaan SPR:n ensiapukurssi EA1 koulutus.

Tapaturman vaaran riskiluokat

Työpaikalla tarvittavaan ensiapuvalmiuteen vaikuttaa kuinka suuri riski työssä on tapaturmalle.

Tapaturman vähäisen vaaran riskiluokkaan kuuluvan muun muassa toimisto-, virasto- ja konttorityöt sekä oppilaitokset ja myymälät.

Tapaturman ilmeisen vaaran riskiluokkaan kuuluvat mm. rakennus-, varasto-, tehdas-, kuljetus-, lastaus- ja purkutyö sekä maa- ja metsätalous.

Tapaturman erityisen vaaran riskiluokkaan kuuluvat mm. kemikaalien ja myrkyllisten aineiden kanssa työskentely, palon ja hukkumisen vaaran aiheuttavat työt sekä räjäytys- ja sähkötyöt.

Kelakorvaus

Ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä työpaikalla voi saada kela korvausta, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. 

Kela korvausta voi saada työntekijöille järjestettyjen ensiapukoulutuksien kustannuksista ja työpaikalle hankituista ensiapuvälineistä. 

Työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyslääkäri tai terveydenhoitaja) työpaikkaselvitykseen kirjatut tarpeelliset ensiapukoulutukset ja ensiapuvälineet tulee olla toimintasuunnitelmassa.