Tietosuojaseloste -Punainen Risti Ensiapu Oy:n asiakasrekisteri

1

Rekisterinpitäjä

Suomen Punainen Risti / Punainen Risti Ensiapu Oy
Tehtaankatu 1 A
00140 Helsinki
Puhelin: 020 701 2000

Henkilötietojen
käsittelijä

Punainen Risti Ensiapu Oy
Hietaniemenkatu 7 A, 5.krs, 00100 Helsinki
Mirja Sjöberg, mirja.sjoberg@redcross.fi Puhelin: 0400 787 135

2
Yhteystiedot
rekisteriä koskevissa
asioissa

Suomen Punainen Risti / Tietosuoja
Tehtaankatu 1 A
00140 Helsinki
Puhelin: 020 701 2000
tietosuoja@redcross.fi

3
Rekisterin nimi Suomen Punainen Risti / Punainen Risti Ensiapu Oy:n asiakasrekisteri
4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on koulutus- tai tuoteasiakkuus Punainen
Risti Ensiavun kanssa.
Asiakasrekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:
• Asiakasviestintä Punainen Risti Ensiavun toimesta
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, kurssikutsut
• Asiakassuhteen profilointi ja segmentointi
• Asiakastietojen ja koulutushistorian hallinta
• Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen sekä palvelutoimenpiteiden
hallinta ja laadun varmistaminen
• Asiakastietojen käyttö tilastointiin ja seurantatarkoituksiin
• Suoramarkkinointi ja etämyynti, kuten digimarkkinointi ja
tuotemarkkinointi
• Markkina- tai mielipidetutkimukset
• Viestintä ja markkinointi Punainen Risti Ensiavun ja Keskustoimiston
osalta.
• Asiakaspuhelujen nauhoituksia voidaan käyttää palvelutapahtumien
todentamiseksi, asiakkaiden ja SPR:n oikeusturvan varmistamiseksi,
koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä väärinkäytösten
ehkäisemiseksi ja turvallisuussyistä.
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin
kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, etämyynti ja markkina- sekä
mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja,

painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin toiminta-
ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton SPR:n

käyttötarkoitusten kanssa.
Henkilötietojen tarkoituksenmukaisen käsittelyn päättyessä, tiedot anonymisoidaan
tai hävitetään. Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuusvaatimuksen katsotaan
päättyneen, kun käydyn koulutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut 2
vuotta tai viimeisestä tuoteostosta on kulunut 3 vuotta.

5 Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• Yksilöintitiedot
o Nimitiedot
o Sukupuoli
o Syntymäaika
o Henkilötunnus
o Yhteystiedot:
▪ Osoite
▪ Puhelinnumero
▪ Sähköpostiosoite
o Asiointikieli
o Asiakasnumero
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot
o Koulutushistoria, käydyt koulutukset ja pätevyydet
o Tuoteostot
o Tarjouspyynnöt
o Kampanja- ja kontaktitiedot
• Palvelujen käyttötiedot
o Luvat ja suostumukset
o Suoramarkkinointi- ja tutkimuskiellot
o Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
o Asiakkuuden ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla
johdetut tiedot
o Evästetiedot
o Lokitiedot
o Istuntotunnisteet
o IP-osoitteet
o Maksutapahtumat ja maksunvälitystiedot
o Asiakaspuhelujen nauhoitukset
o Asiakaspalaute

SPR säilyttää vain SPR:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta
tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai
tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai
hävitetään tietoturvallisesti.

6 Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakkaita koskevia tietoja kerätään rekisteriin koulutuksiin osallistumisen ja
tuoteostojen yhteydessä.
Henkilöä koskevia tietoja vastaanotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti
väestörekisterin henkilötietojen päivityspalvelun kautta
Evästeet
SPR:n sivuilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat
kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla SPR kykenee
jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Niitä käytetään siten, että SPR voi tarjota
vapaaehtoisille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli SPR:n sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua SPR:n saavan edellä mainittuja
tietoja evästeiden avulla, voi evästeiden käytön kieltää selaimen asetuksista.

Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia joidenkin SPR:n ylläpitämien sivujen ja
tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle, joten SPR ei takaa kaikkien
palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminto on poistettu käytöstä.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteröidyn henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta järjestön ulkopuolelle.
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää SPR:n suoramarkkinointirekisteriin.
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa SPR:n markkinoinnin
toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien
muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten
esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta
tarpeellisissa määrin, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan Euroopan Unionin
yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi
Komission hyväksymien mallilausekkeiden nojalla tai Yhdysvaltoihin
vastaanottajille, jotka ovat sitoutuneet EU-US Privacy Shield -järjestelyyn. Tietoja
siirretään seuraaviin Euroopan Unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolisiin
maihin [Yhdysvallat].

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Työtiloissa liikkumista
valvotaan kulkuluvilla.
Sähköinen aineisto:
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa
liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja
niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain
tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10
Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
• Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
• Pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva
tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä
• Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa
käsittelyä
• Pyytää oikeutta siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen siten kun
soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty
• Kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa
tehtävät yhteydenotot
• Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, rekisteröidyllä on
oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.
Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä
ensisijaisesti kirjallisena kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Punainen
Risti toimittaa vastaukset rekisteröidyn Punaisella Ristillä tiedossa olevaan
sähköpostiosoitteeseen. Poikkeustapauksessa vastaus voidaan toimittaa Punaisen
Ristin tiedossa olevaan postiosoitteeseen.